Vitajte na mojej stránke!


Cenník služieb

CENNÍK SLUŽIEB:
Základná sadzba:
(text)
10,- Euro
1 NS (normostrana) = 1800 znakov
Príplatok za odborný preklad:
(odborné preklady)
+ 50 %
v závislosti od obtiažnosti textu
Rýchlostný príplatok:
(do 24 hodín)
+ 100 %
v závislosti od dohodnutého termínu
Príplatok za prácu počas víkendu alebo
v deň pracovného voľna
+ 100 %
Sadzba za iné – netextové - práce:
(t. j. práce mimo samotného prekladu, napr. tvorba tabuliek, grafov, obrázkov, schém a pod., ktoré sú súčasťou preloženého textu)
Cena za CD + nahratie na CD
(v prípade, že objednávateľ si žiada dodať prekladateľské al. iné textové práce na CD, ak nedodá vlastné CD)
+ 0,5 Eur
Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a.s.:

Upozornenie!!!
Nie som platcom DPH.

Určenie počtu normostrán

Počet normostrán sa určuje ako podiel veľkosti výsledného preloženého dokumentu, vyjadrenej v znakoch, a počtu znakov pripadajúcich na jednu normostranu (1800), zaokrúhlený smerom nahor s presnosťou 0,5 strany.

Minimálna veľkosť preloženého dokumentu je 1 normostrana (t.j. pri preklade sa účtuje najmenej 1 celá normostrana).

Veľkosť preloženého dokumentu v znakoch sa určuje ako súčet veľkosti celého textu v znakoch (vrátane textu v tabuľkách a obrázkoch) a veľkosti tabuliek v znakoch (za predpokladu, že objednávateľ požadoval aj nakreslenie tabuliek).

Veľkosť textu v znakoch je určená ako súčet počtu znakov vo všetkých slovách v texte a počtu jednotlivých slov (t.j. jedna alebo viac medzier medzi dvomi slovami sa chápe ako jeden znak). Veľkosť textu v znakoch sa určí, napr. v textovom editore MICROSOFT v. 7 WINDOWS ´95 otvorením ikonky NÁSTROJE - počet znakov, pričom sa v dialógovom okienku ozbrazí presný počet znakov v danom súbore.

Veľkosť tabuľky v znakoch je určená ako počet ANSI symbolov, ktoré sú potrebné na jej nakreslenie, pričom medzi dvomi susednými zvislými čiarami sa počíta len jedna medzera, bez ohľadu na skutočný počet znakov.


Navigačné menu:


© Mgr. Ľuba Lučanská - prekladateľka 2007 - 2019
Designed & coded by © UpLink & Fidelis 2007 - 2019
xhtml | css